info@amsterdam-entertainment.nl
TEL: 0031(0)20-4288738
MOB: 0031(0)6-12163588

Algemene Voorwaarden Amsterdam Entertainment

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Amsterdam Entertainment (hierna te noemen AE), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, zulks met uitsluiting van de eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden.

2. De aanmelding/opdracht voor een arrangement/evenement van AE geschiedt door ondertekening van de door AE aangeleverde bevestiging.

3. In deze bevestiging worden de betalingsvoorwaarden vastgelegd. Van deze betalingsvoorwaarden kan niet, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, worden afgeweken. Bij de bevestigingsbrief is tevens een voorschotnota van 80% van de totaalprijs bijgesloten. Deze dient de klant uiterlijk twee weken vóór de gereserveerde datum te betalen. De resterende 20% betaalt de klant na ontvangst van de slotnota na het arrangement/evenement. Bij het niet tijdig ontvangen van de aanbetaling behoudt AE zich het recht om het evenement/arrangement te annuleren waarbij eventuele annuleringskosten bij de klant in rekening worden gebracht.

4. Voor de slotnota van AE geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Na verloop van deze termijn is de klant in verzuim en is ACP gerechtigd wettelijke rente te vorderen ex artikel 6:119 BW. Indien ACP, na aanmaning van de klant, geen betaling van haar slotnota ontvangt, zal ACP haar vordering uit handen geven, voor de kosten waarvan de klant uitdrukkelijk aansprakelijk wordt gehouden. Deze kosten worden gesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00.

5. AE behoudt zich het recht voor om de per persoonsprijs aan te passen in geval van een tussentijdse wijziging in de groepsgrootte, dan wel een andere wijziging doorgevoerd van overheidswege.

6. Wijzigingen in de groepsgrootte kunnen schriftelijk tot uiterlijk twee werkdagen voor de gereserveerde datum doorgegeven worden waarbij de per persoonsprijs aangepast kan worden (zie boven).

7. Een annulering dient schriftelijk, voor aanvang van het evenement/arrangement, te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop AE het annuleringsbericht heeft ontvangen. Bij annulering gelden de onderstaande annuleringskosten:
· Meer dan 4 weken voor de gereserveerde datum: 25% van het totaalbedrag
· Tussen 4 weken en 1 week voor de gereserveerde datum: 50% van het totaalbedrag
· Binnen 1 week voor de gereserveerde datum: 100% van het totaalbedrag
· Bij afwijkende annuleringskosten van leveranciers van AE, gelden, voorzover nadelig voor AE, de annuleringsvoorwaarden van deze leverancier(s)


8. Eventuele extra, niet geoffreerde kosten tijdens het evenement/arrangement dienen door de klant direct zelf afgerekend te worden. AE neemt geen verantwoordelijkheid voor kosten anders dan geoffreerd en/of besproken.

9. AE behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen wanneer daar gegronde redenen toe zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig uitvoeren van het programma als gevolg van omstandigheden die buiten haar macht liggen. AE is alsdan eveneens niet schadeplichtig.

10. AE kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, tijdens of in verband met het arrangement/evenement geleden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van AE. De klant vrijwaart AE voor eventuele aanspraken van derden.

11. De klant is aansprakelijk voor door de klant veroorzaakte schade aan eigendommen van AE of derden waarmee AE in contractuele relatie staat (bijv. vervoer of hotel). De klant vrijwaart AE voor eventuele aanspraken van derden.

12. Wanneer blijkt dat een deelnemer aan het arrangement/evenement overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen AE, de eigenaren van de accommodaties en/of de leveranciers (bijv. vervoer of hotel) ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

13. Klachten dienen schriftelijk aan AE kenbaar gemaakt te worden. Vorderingen tot restituties kunnen alleen in behandeling worden genomen indien de klacht binnen twee weken na afloop van het arrangement/evenement door AE schriftelijk is ontvangen.

14. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, terwijl eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam, tenzij de Sector Kanton bevoegd is, die andere competentieregels kent.

 

De leukste uitjes in Amsterdam !
U heeft de Flash Player nodig om deze animatie te bekijken.